Strategie

Naše vize: Zlínský kraj se stane centrem inovativního zpracování plastů v ČR.

Mise

  • Vytvořit reprezentativní fórum zpracovatelů plastů ve Zlínském kraji

  • Nastavit efektivní sítě zpracovatelů plastů pro využívání vybraných služeb a produktů, jako nezbytného předpokladu pro zvyšování výkonnosti i konkurenceschopnosti

  • Zajistit zázemí pro přípravu společných rozvojových projektů

Východiska strategie

Klíčové aktivity

Stěžejní činnosti Plastikářského klastru, realizované mmj. za průběžné podpory projektů MPO ČR/EU v rámci OP PP, OP PI a OP PIK, představují: Vývoj a inovace, Lidské zdroje a Společný nákup.

Na regionální úrovni spolupracujeme s našimi partnery (Zlínský kraj, Technologické inovační centrum), síť mezi klastry jsme rozšířili především spoluprací s česko-slovenskými klastry (Moravskoslezský automobilový klastr, Klastr českých nábytkářů, Automobilový klaster západné Slovensko).
Základem sítě výzkumné a vývojové je spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, především s Centrem polymerních materiálů a Centrem polymerních systémů. V současné době dále rozšiřujeme společné aktivity s Regionálním VaV centrem pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (CEPLANT) a Centrem vědecké excelence (CEITEC) v Brně.
Mezinárodní síťování realizujeme prostřednictvím členství v evropských plastikářských organizacích (EUPC) a zapojení se do společných mezinárodních projektů (CLUSTERPLAST, CERADA, AUTOPLAST).

Vývoj a inovace

Cíl: Zvýšení konkurenceschopnosti členských firem Plastru aplikací nových surovin a aditiv. Zavedení nových technologií ve členských firmách Plastru. Eliminace slabých stránek malých a středních firem, které nemají vybudovanou infrastrukturu pro testování nových materiálů.

Materiálový výzkum

Výzkum v oblasti materiálů je orientován do dvou hlavních směrů:
Nové suroviny (nové polymery a aditiva, nanoplniva, biopolymery apod.)
Optimalizace polymerních směsí

Technologický vývoj

Nabídku zařízení pro výzkum, vývoj a inovace zajišťují jednak vlastní technologické investice Plastru a dále také úzká spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), zejména Centrem polymerních materiálů a Centrem polymerních systémů. Členové Plastru tak mají zajištěný přístup k velmi kvalitní přístrojové infrastruktuře.

Středisko pro modelování výrobků z plastů

Naše testovací a vývojové středisko vybavujeme jen zařízeními, která nejsou k dispozici na UTB nebo u členů Plastru. V současnosti jsou k dispozici tyto přístroje.

Lidé

Cíl: Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců členských firem Plastru. Přenos výstupů z vývoje zpracování plastů k operátorům plastikářských strojů a technologům. Prezentace inovací zpracování plastů. Zaměření na studenty středních škol a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) formou společných aktivit – odborných exkurzí, stáží a diplomových prací.

Odborné workshopy, semináře, školení

Pravidelně pořádáme setkání pro cílené skupiny zaměstnanců našich členských firem, tzv. Plastrové čtvrtky. Dále organizujeme odborná školení a workshopy pro operátory technologických zařízení jednotlivých zpracovatelských technologií (vstřikování, vytlačování, …).

Studentské stáže a praxe

Pro studenty UTB organizujeme odborné stáže v členských firmách Plastru, které pro ně představují důležitou pracovní zkušenost a pro firmy možnost výběru nových zaměstnanců. S UTB i našimi členskými středními školami dále spolupracujeme při aktualizaci zaměření studijních oborů a odborných předmětů.

Nákup

Cíl: Zvyšování konkurenceschopnosti členských firem klastru snižováním nákladů.

  • Společný nákup elektrické energie
  • Společný nákup plynu
  • Společný nákup surovin
  • Společný nákup režijních materiálů

Režijní středisko

Cíl: Zajištění funkčního, administrativního a projekčního zázemí Plastru.

  • Provoz kanceláře Plastru
  • Benchmarking výkonnosti členských firem Plastru
  • Propagace a publicita