Projekty OP PIK 2014-2020

Činnost klastru je průběžně finančně podpořena EU díky realizovaným projektům:

Spolupráce – Klastry – Výzva I

Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny (CORNET SmartNFR, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161
Datum podání předběžné žádosti: 24.9.2015
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2016
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2017
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt je zaměřen na vývoj pokročilých odolných povrchových vrstev a senzorických tenkých systémů na povrchu extruzních a vstřikovacích nástrojů. Díky těmto tenkým a odolným vrstvám bude docíleno zvýšených chemických a mechanických odolností nástrojů používaných v rámci zpracování polymerních směsí s vysokým obsahem plniv na bázi přírodních vláken. Současně bude proces optimalizován díky přímému měření distribuce tlaků a teplot při zpracování.

Cíle: Cílem projektu je vývoj, ověření a poloprovozní aplikace nových systémů vysoce odolných vrstev na površích inkriminovaných funkčních částí zpracovatelských zařízení. Výsledným efektem je ověřené a kvantifikované prodloužení životností nástrojů a tedy i zlepšení ekonomiky výroby. Současně bude v rámci projektu vyvinuta nano-senzorická vrstva opět na površích nástrojů, která umožní průběžné snímání a evidenci podmínek v dlouhodobých zpracovatelských procesech.

Rozvoj „Střediska pro modelování výrobků z plastů“ (Plastr 2015 – infrastruktura, výzva 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0001226)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená infrastruktura
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0001226
Datum podání předběžné žádosti: 24.9.2015
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2016
Předpokládané datum ukončení: 30.11.2017
Předpokládaná doba trvání: 23 měsíců

Anotace: Rozvoj klastrové infrastruktury, která je v současné době soustředěná ve "Středisku pro modelování výrobků z plastu" tvoří 2 investičními záměry:
I. Počítačový tomograf - unikátní zařízení, pracující na bázi rentgenového záření, které umožňuje nedestruktivní strukturní analýzu a defektoskopii plastových produktů ve 3D výstupech s rozlišením v nano-rozměrech
II. Simulace procesů - zařízení umožní modelování technologických procesů při zpracování plastů i modelování zpracovatelských nástrojů

Cíle: Cílem projektu je doplnění vývojové infrastruktury žadatele vyplývající z:

 • nutnosti využití počítačové tomografie (CT) v nano-rozměrech při řešení VaV projektů žadatele
 • nezbytnosti simulace zpracovatelských plastikářských technologií (volného tváření plastů, vstřikování plastů, extruze plastů) pro optimalizace technologií i konstrukci zpracovatelských nástrojů

Celkově lze cíl definovat tak, že žadatel realizací dílčích kroků v rámci tohoto projektu dokončí vybavení vlastní VaV infrastruktury na takovou úroveň, která zajistí synergie s regionálními VaV centry a umožní využívat toto zázemí pro nové výzkumné projekty.

Výzkum a vývoj pro plastikářskou výrobu (Plastr 2015 – VaV, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002305)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002305
Datum podání předběžné žádosti: 24.9.2015
Předpokládané datum zahájení: 1.9.2015
Předpokládané datum ukončení: 31.8.2017
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt výzkumu a vývoje je tvořen 3 dílčími subprojekty:

 1. Testování nových polymerů, aditiv a druhotných surovin
 2. Design, 3D modelování a scanování plastových výrobků
 3. Efektivní zpracování interních technologických odpadů a vývoj technologií umožňujících zpracování dosud nevyužitelných technologických odpadů

Cíle:

 1. Zvýšení konkurenceschopnosti členských firem Plastru.
 2. Zvýšení flexibility členů Plastru (především MSP) při vývoji nových plastových výrobků
 3. Zvýšení objemu zpracovaných interních technologických odpadů
 4. Vyvoj technologie pro zpracování heterogenních technologických odpadů
 5. Mezioborové využívání externích průmyslových či neprůmyslových odpadů, jako druhotných surovin pro zpracování ve členských firmách Plastru

Plastr 2015 – rozvoj klastru (Plastr 2015 – rozvoj, výzva 01_15_012 Spolupráce – Klastry – I. výzva – Rozvoj klastru, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0001230)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_15_012 Spolupráce – Klastry – I. výzva – Rozvoj klastru
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0001230
Datum podání předběžné žádosti: 27. 10. 2015
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2015
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2017
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt řeší další rozvoj činností Plastru v následujících oblastech:

 1. Lidé – práce se studenty S0Š a VŠ, stáže, vzdělávání zaměstnanců Plastru, vzdělávání specialistů členských firem, odborné konference
 2. Propagace Plastru – www stránky, publikace v odborných časopisech, povinná publicita
 3. Mezioborová spolupráce Plastru
 4. Společné využívání odborných databází a portálů
 5. Společný nákup (energie, vybrané typy surovin, režijní materiály)
 6. Činnost odborných skupin
 7. Benchmarking

Cíle: Zvýšení aktivní účasti členských firem na jednotlivých subprojektech realizovaných Plastrem

Spolupráce – Klastry – Výzva III

Plastr 2017 – INTERNACIONALIZACE (výzva 01_16_081 Spolupráce – Klastry – III. Výzva – Internacionalizace, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_081/0008704)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_16_081 Spolupráce – Klastry – III. Výzva – Internacionalizace
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_081/0008704
Datum podání předběžné žádosti: 17.1.2017
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2018
Předpokládané datum ukončení: 31.3.2019
Předpokládaná doba trvání: 15 měsíců

Anotace: Projekt je zaměřen na plnění internacionalizační strategie „Internacionalizace aktivit Plastru v období 2017-2020". Z akčního plánu  strategie vyplývají tyto nosné aktivity:

 • intenzifikace spolupráce se Slovenským plastikářským klastrem
 • mezinárodní obchod (suroviny, energie)
 • spolupráce při přípravě mezinárodních projektů MSP - Horizon 2020, CORNET
 • činnost v komisích (recyklace, stavebnictví) evropské asociace zpracovatelů plastů EuPC
 • benchmarking evropských plastikářských klastrů

Cíle:

1. Splnění akčního plánu strategie „Internacionalizace aktivit Plastru v období 2017-2020“
2. Networking klastrů zpracovatelů plastů
3. Zvýšení úspěšnosti v získávání dotací z mezinárodních výzev

Spolupráce – Klastry – Výzva IV

Plastr 2018 – SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA (výzva 01_17_151 Spolupráce – Klastry – IV. Výzva – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_151/0011814)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_17_151 Spolupráce – Klastry – IV. výzva – Sdílená infrastruktura
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_151/0011814
Datum podání předběžné žádosti: 20.10.2017
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2018
Předpokládané datum ukončení: 30.11.2019
Předpokládaná doba trvání: 23 měsíců

Anotace: Projekt svým zaměřením navazuje na předcházející investiční projekty Plastru a jeho cílem je:
a) dovybavit existující Středisko pro modelování výrobků z plastů, které slouží potřebám členů klastru
b) vytvořit technologické a přístrojové zázemí pro realizaci nových VaV projektů

Cíle:

Cílem projektu je doplnění vývojové infrastruktury klastru vyplývající z:

 • nutnosti disponovat kompoundační technologií, která bude vyhovovat novým směrům v oblasti VaV
 • nezbytnosti simulace zpracovatelských plastikářských technologií (volného tváření plastů, vstřikování plastů, extruze plastů) pro optimalizaci technologií i konstrukci zpracovatelských nástrojů 

Celkově lze cíl definovat tak, že Plastr realizací dílčích kroků v rámci tohoto projektu dokončí vybavení vlastní VaV infrastruktury na takovou úroveň, která zajistí synergie s regionálními VaV centry a umožní využívat toto zázemí pro nové výzkumné projekty.

Průmyslový vývoj v oblasti plastových odpadů a nových aplikací plastů (Plastr 2018 – VaV, výzva 01_17_103 Spolupráce – Klastry – IV. výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_103/0011804)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_17_103 Spolupráce – Klastry – IV. výzva – Kolektivní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_103/0011804
Datum podání předběžné žádosti: 19.10.2017
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2018
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2019
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt výzkumu a vývoje je rozdělen do 2 subprojektů: „Odpady“ a „Aplikace“. Řešení bude zaměřeno zejména na vývoj polymerních směsí na bázi recyklátů a přírodních plniv a na vývoj nových aplikací plastů.

Cíle:

 • Zvýšení konkurenceschopnosti členských firem Plastru
 • Zvýšení flexibility členů Plastru (především MSP) při vývoji nových plastových výrobků
 • Zvýšení objemu zpracovaných interních technologických odpadů
 • Vývoj technologie pro zpracování heterogenních technologických odpadů
 • Mezioborové využívání externích průmyslových či neprůmyslových odpadů, jako druhotných surovin pro zpracování ve členských firmách Plastru
 • Harmonizace procesů VaV s vyvíjející se legislativou

Plastr 2018 – ROZVOJ KLASTRU (výzva 01_17_149 Spolupráce – Klastry – IV. výzva – Rozvoj klastru, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011818)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_17_149 Spolupráce – Klastry – IV. výzva – Rozvoj klastru
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011818
Datum podání předběžné žádosti: 20.10.2017
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2018
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2019
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt řeší další rozvoj činností Plastru v následujících oblastech:
1. Lidé – vzdělávání, odborné konference
2. Propagace Plastru – www stránky, publikace v odborných časopisech, povinná publicita 
3. Mezioborová spolupráce Plastru 
4. Společné využívání odborných databází a portálů
5. Společný nákup (energie, vybrané typy surovin, režijní materiály)
6. Činnost odborných skupin

Cíle:

 • Zvýšení aktivní účasti členských firem na jednotlivých subprojektech realizovaných Plastrem
 • Zvýšení konkurenceschopnosti členských firem Plastru aplikací nových surovin a aditiv; Zavedení nových technologií ve členských firmách Plastru; Eliminace slabých stránek malých a středních firem, které nemají vybudovanou infrastrukturu pro testování nových materiálů
 • Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců členských firem Plastru; Přenos výstupů z vývoje zpracování plastů k operátorům plastikářských strojů a technologům; Prezentace inovací zpracování plastů; Zaměření na studenty středních škol a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně formou společných aktivit, odborných exkurzí
 • Zvyšování konkurenceschopnosti členských firem klastru snižováním nákladů (společný nákup elektrické energie, plynu, vybraných surovin a režijních materiálů)
 • Zajištění funkčního, administrativního a projekčního zázemí Plastru (provoz kanceláře Plastru, propagace a publicita)
 • Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe s dalšími partnery prostřednictvím mezinárodní spolupráce, zejm.:
 • v rámci členství Plastru v organizaci EuPC (European Plastics Converters), jejímž posláním je, na evropské úrovni, zaštiťovat zájmy zpracovatelů plastů
 • aktivní spolupráce s nadnárodní platformou PlasticPortal, která provozuje internetový specializovaný katalog firem a výrobců v oblasti plastů, včetně trhu práce v daném sektoru


Inovační vouchery – Výzva IV

Studie posuzování životního cyklu LCA technologie balení potravin (LCA studie, výzva 01_18_215 Inovační vouchery – IV. výzva, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0017832)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_18_215 Inovační vouchery – IV. výzva
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0017832
Datum podání žádosti o podporu: 2.5.2019
Předpokládané datum zahájení: 1.7.2019
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2019
Předpokládaná doba trvání: 6 měsíců

Anotace: V rámci řešení projektu se jedná o vypracování studie posuzování životního cyklu LCA (Life Cycle Assesment) technologie balení potravin do jednorázových obalů z plastu a papíru a srovnání s dalšími obalovými materiály jako je sklo a Tetrapack. Řešitelský tým zpracuje pro výše uvedené způsoby balení potravin modely materiálových a energetických vstupů a výstupů ve specializovaném LCA software GaBi. Pro vypracování modelů budou použita data z praxe a aktuální databázové hodnoty LCA generických procesů. 

Cíle:

Cílem projektu je nastavit pro určitou skupinu často používaných jednorázových obalů nejvíce z PS a PP (jogurtové kelímky, chlazená strava apod.) metodiku výpočtu skutečného životního cyklu a uhlíkové stopy tak, aby bylo možno na srovnatelné bázi jednoduchým způsobem ověřit výhodnost použití tohoto obalu z různých typů materiálů - plast, sklo, hliník, Tetrapack.