Projekty OP PIK 2014-2020

Činnost klastru je průběžně finančně podpořena EU díky realizovaným projektům:

Spolupráce – Klastry – Výzva I

Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny (CORNET SmartNFR, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161
Datum podání předběžné žádosti: 24.9.2015
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2016
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2017
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt je zaměřen na vývoj pokročilých odolných povrchových vrstev a senzorických tenkých systémů na povrchu extruzních a vstřikovacích nástrojů. Díky těmto tenkým a odolným vrstvám bude docíleno zvýšených chemických a mechanických odolností nástrojů používaných v rámci zpracování polymerních směsí s vysokým obsahem plniv na bázi přírodních vláken. Současně bude proces optimalizován díky přímému měření distribuce tlaků a teplot při zpracování.

Cíle: Cílem projektu je vývoj, ověření a poloprovozní aplikace nových systémů vysoce odolných vrstev na površích inkriminovaných funkčních částí zpracovatelských zařízení. Výsledným efektem je ověřené a kvantifikované prodloužení životností nástrojů a tedy i zlepšení ekonomiky výroby. Současně bude v rámci projektu vyvinuta nano-senzorická vrstva opět na površích nástrojů, která umožní průběžné snímání a evidenci podmínek v dlouhodobých zpracovatelských procesech.

Rozvoj „Střediska pro modelování výrobků z plastů“ (Plastr 2015 – infrastruktura, výzva 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0001226)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená infrastruktura
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0001226
Datum podání předběžné žádosti: 24.9.2015
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2016
Předpokládané datum ukončení: 30.11.2017
Předpokládaná doba trvání: 23 měsíců

Anotace: Rozvoj klastrové infrastruktury, která je v současné době soustředěná ve "Středisku pro modelování výrobků z plastu" tvoří 2 investičními záměry:
I. Počítačový tomograf - unikátní zařízení, pracující na bázi rentgenového záření, které umožňuje nedestruktivní strukturní analýzu a defektoskopii plastových produktů ve 3D výstupech s rozlišením v nano-rozměrech
II. Simulace procesů - zařízení umožní modelování technologických procesů při zpracování plastů i modelování zpracovatelských nástrojů

Cíle: Cílem projektu je doplnění vývojové infrastruktury žadatele vyplývající z:

 • nutnosti využití počítačové tomografie (CT) v nano-rozměrech při řešení VaV projektů žadatele
 • nezbytnosti simulace zpracovatelských plastikářských technologií (volného tváření plastů, vstřikování plastů, extruze plastů) pro optimalizace technologií i konstrukci zpracovatelských nástrojů

Celkově lze cíl definovat tak, že žadatel realizací dílčích kroků v rámci tohoto projektu dokončí vybavení vlastní VaV infrastruktury na takovou úroveň, která zajistí synergie s regionálními VaV centry a umožní využívat toto zázemí pro nové výzkumné projekty.

Výzkum a vývoj pro plastikářskou výrobu (Plastr 2015 – VaV, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002305)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002305
Datum podání předběžné žádosti: 24.9.2015
Předpokládané datum zahájení: 1.9.2015
Předpokládané datum ukončení: 31.8.2017
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt výzkumu a vývoje je tvořen 3 dílčími subprojekty:

 1. Testování nových polymerů, aditiv a druhotných surovin
 2. Design, 3D modelování a scanování plastových výrobků
 3. Efektivní zpracování interních technologických odpadů a vývoj technologií umožňujících zpracování dosud nevyužitelných technologických odpadů

Cíle:

 1. Zvýšení konkurenceschopnosti členských firem Plastru.
 2. Zvýšení flexibility členů Plastru (především MSP) při vývoji nových plastových výrobků
 3. Zvýšení objemu zpracovaných interních technologických odpadů
 4. Vyvoj technologie pro zpracování heterogenních technologických odpadů
 5. Mezioborové využívání externích průmyslových či neprůmyslových odpadů, jako druhotných surovin pro zpracování ve členských firmách Plastru

Plastr 2015 – rozvoj klastru (Plastr 2015 – rozvoj, výzva 01_15_012 Spolupráce – Klastry – I. výzva – Rozvoj klastru, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0001230)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_15_012 Spolupráce – Klastry – I. výzva – Rozvoj klastru
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0001230
Datum podání předběžné žádosti: 27. 10. 2015
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2015
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2017
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt řeší další rozvoj činností Plastru v následujících oblastech:

 1. Lidé – práce se studenty S0Š a VŠ, stáže, vzdělávání zaměstnanců Plastru, vzdělávání specialistů členských firem, odborné konference
 2. Propagace Plastru – www stránky, publikace v odborných časopisech, povinná publicita
 3. Mezioborová spolupráce Plastru
 4. Společné využívání odborných databází a portálů
 5. Společný nákup (energie, vybrané typy surovin, režijní materiály)
 6. Činnost odborných skupin
 7. Benchmarking

Cíle: Zvýšení aktivní účasti členských firem na jednotlivých subprojektech realizovaných Plastrem

Spolupráce – Klastry – Výzva III

Plastr 2017 – INTERNACIONALIZACE (výzva 01_16_081 Spolupráce – Klastry – III. Výzva – Internacionalizace, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_081/0008704)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_16_081 Spolupráce – Klastry – III. Výzva – Internacionalizace
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_081/0008704
Datum podání předběžné žádosti: 17.1.2017
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2018
Předpokládané datum ukončení: 31.3.2019
Předpokládaná doba trvání: 15 měsíců

Anotace: Projekt je zaměřen na plnění internacionalizační strategie „Internacionalizace aktivit Plastru v období 2017-2020". Z akčního plánu  strategie vyplývají tyto nosné aktivity:

 • intenzifikace spolupráce se Slovenským plastikářským klastrem
 • mezinárodní obchod (suroviny, energie)
 • spolupráce při přípravě mezinárodních projektů MSP - Horizon 2020, CORNET
 • činnost v komisích (recyklace, stavebnictví) evropské asociace zpracovatelů plastů EuPC
 • benchmarking evropských plastikářských klastrů

Cíle:

1. Splnění akčního plánu strategie „Internacionalizace aktivit Plastru v období 2017-2020“
2. Networking klastrů zpracovatelů plastů
3. Zvýšení úspěšnosti v získávání dotací z mezinárodních výzev

Spolupráce – Klastry – Výzva IV

Plastr 2018 – SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA (výzva 01_17_151 Spolupráce – Klastry – IV. Výzva – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_151/0011814)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_17_151 Spolupráce – Klastry – IV. výzva – Sdílená infrastruktura
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_151/0011814
Datum podání předběžné žádosti: 20.10.2017
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2018
Předpokládané datum ukončení: 30.11.2019
Předpokládaná doba trvání: 23 měsíců

Anotace: Projekt svým zaměřením navazuje na předcházející investiční projekty Plastru a jeho cílem je:
a) dovybavit existující Středisko pro modelování výrobků z plastů, které slouží potřebám členů klastru
b) vytvořit technologické a přístrojové zázemí pro realizaci nových VaV projektů

Cíle:

Cílem projektu je doplnění vývojové infrastruktury klastru vyplývající z:

 • nutnosti disponovat kompoundační technologií, která bude vyhovovat novým směrům v oblasti VaV
 • nezbytnosti simulace zpracovatelských plastikářských technologií (volného tváření plastů, vstřikování plastů, extruze plastů) pro optimalizaci technologií i konstrukci zpracovatelských nástrojů 

Celkově lze cíl definovat tak, že Plastr realizací dílčích kroků v rámci tohoto projektu dokončí vybavení vlastní VaV infrastruktury na takovou úroveň, která zajistí synergie s regionálními VaV centry a umožní využívat toto zázemí pro nové výzkumné projekty.

Průmyslový vývoj v oblasti plastových odpadů a nových aplikací plastů (Plastr 2018 – VaV, výzva 01_17_103 Spolupráce – Klastry – IV. výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_103/0011804)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_17_103 Spolupráce – Klastry – IV. výzva – Kolektivní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_103/0011804
Datum podání předběžné žádosti: 19.10.2017
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2018
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2019
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt výzkumu a vývoje je rozdělen do 2 subprojektů: „Odpady“ a „Aplikace“. Řešení bude zaměřeno zejména na vývoj polymerních směsí na bázi recyklátů a přírodních plniv a na vývoj nových aplikací plastů.

Cíle:

 • Zvýšení konkurenceschopnosti členských firem Plastru
 • Zvýšení flexibility členů Plastru (především MSP) při vývoji nových plastových výrobků
 • Zvýšení objemu zpracovaných interních technologických odpadů
 • Vývoj technologie pro zpracování heterogenních technologických odpadů
 • Mezioborové využívání externích průmyslových či neprůmyslových odpadů, jako druhotných surovin pro zpracování ve členských firmách Plastru
 • Harmonizace procesů VaV s vyvíjející se legislativou

Plastr 2018 – ROZVOJ KLASTRU (výzva 01_17_149 Spolupráce – Klastry – IV. výzva – Rozvoj klastru, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011818)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_17_149 Spolupráce – Klastry – IV. výzva – Rozvoj klastru
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011818
Datum podání předběžné žádosti: 20.10.2017
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2018
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2019
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt řeší další rozvoj činností Plastru v následujících oblastech:
1. Lidé – vzdělávání, odborné konference
2. Propagace Plastru – www stránky, publikace v odborných časopisech, povinná publicita 
3. Mezioborová spolupráce Plastru 
4. Společné využívání odborných databází a portálů
5. Společný nákup (energie, vybrané typy surovin, režijní materiály)
6. Činnost odborných skupin

Cíle:

 • Zvýšení aktivní účasti členských firem na jednotlivých subprojektech realizovaných Plastrem
 • Zvýšení konkurenceschopnosti členských firem Plastru aplikací nových surovin a aditiv; Zavedení nových technologií ve členských firmách Plastru; Eliminace slabých stránek malých a středních firem, které nemají vybudovanou infrastrukturu pro testování nových materiálů
 • Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců členských firem Plastru; Přenos výstupů z vývoje zpracování plastů k operátorům plastikářských strojů a technologům; Prezentace inovací zpracování plastů; Zaměření na studenty středních škol a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně formou společných aktivit, odborných exkurzí
 • Zvyšování konkurenceschopnosti členských firem klastru snižováním nákladů (společný nákup elektrické energie, plynu, vybraných surovin a režijních materiálů)
 • Zajištění funkčního, administrativního a projekčního zázemí Plastru (provoz kanceláře Plastru, propagace a publicita)
 • Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe s dalšími partnery prostřednictvím mezinárodní spolupráce, zejm.:
 • v rámci členství Plastru v organizaci EuPC (European Plastics Converters), jejímž posláním je, na evropské úrovni, zaštiťovat zájmy zpracovatelů plastů
 • aktivní spolupráce s nadnárodní platformou PlasticPortal, která provozuje internetový specializovaný katalog firem a výrobců v oblasti plastů, včetně trhu práce v daném sektoru


Spolupráce – Klastry – Výzva VI

Plastr 2020 – INFRASTRUKTURA (výzva 01_19_313 Spolupráce – Klastry – VI. Výzva – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_313/0018805)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_19_313 Spolupráce – Klastry – VI. výzva – Sdílená infrastruktura
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_313/0018805
Datum podání žádosti o podporu: 23.8.2019
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2020
Předpokládané datum ukončení: 30.11.2021
Předpokládaná doba trvání: 23 měsíců

Anotace: Projekt svým zaměřením navazuje na předcházející investiční projekty Plastru a jeho cílem je:
a) dovybavit existující Středisko pro modelování výrobků z plastů, které slouží potřebám členů klastru
b) vytvořit technologické a přístrojové zázemí pro realizaci nových VaV projektů

Cíle:

Cílem projektu je řešení problematiky doplňujících investic do Střediska pro modelování výrobků z plastů, které je součástí vývojové infrastruktury Plastru. V předcházejících projektech (OP PI a OP PIK) byl vybudován kvalitní základ VaV infrastruktury, kterou je nyní potřeba doplnit tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost a úplnost  investic pro řešení stávajících i připravovaných projektů VaV. 

Celkově lze cíl definovat tak, že Plastr realizací dílčích kroků v rámci tohoto projektu dokončí vybavení vlastního vývojového střediska na takovou úroveň, která zajistí synergie s regionálními VaV centry a umožní využívat toto zázemí pro nové výzkumné projekty.

Plastr 2020 – VaV (výzva 01_19_263 Spolupráce – Klastry – VI. výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018804)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_19_263 Spolupráce – Klastry – VI. výzva – Kolektivní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018804
Datum podání žádosti o podporu: 23.8.2019
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2020
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2021
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt kolektivního výzkumu Plastru naváže na předcházející realizované VaV projekty. V rámci projektu bude zaměření aktivit zejména v kontextu se současnými trendy a požadavky udržitelnosti a cirkularity - budou tedy cíleně řešeny projekty z oblasti recyklací, efektivních technologií, využívání surovin z obnovitelných zdrojů atd. Projekt je rozdělen do dvou subprojektů: „Příprava a testování polymerních směsí na bázi postkonzumních recyklátů z plastů“ a „Pokročilé 3D technologie“.

Cíle:

 • Definovat a materiálově popsat vznikající typy plastových odpadů - u těchto kategorií provést analytické hodnocení a navrhnout metody zpracování a realizovat poloprovozní testování na určených výrobcích 
 • Zpracovat a do praxe zavést metodologii pro hodnocení vlastností, povrchů a kvality finálních výrobků na bázi recyklátů a plniv
 • Zavést do praxe metodologii a postupy s využitím zázemí a kapacit 3D pokročilých metod hodnocení a prototypování
 • Aplikovat a uplatnit výstupy projektu


Spolupráce – Klastry – Výzva VII

Plastr 2021 – INFRASTRUKTURA (výzva 01_20_335 Spolupráce – Klastry – VII. Výzva – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_335/0023648)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_20_335 Spolupráce – Klastry – VII. výzva – Sdílená infrastruktura
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_335/0023648
Datum podání žádosti o podporu: 30.9.2020
Předpokládané datum zahájení: 1.6.2021
Předpokládané datum ukončení: 31.5.2023
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Cílem projektu je navázat na předcházející investiční projekty Plastru a:
a) dovybavit existující Středisko pro modelování výrobků z plastů, které slouží potřebám členů klastru
b) vytvořit technologické a přístrojové zázemí pro realizaci nových projektů VaV klastru

Cíle:

Cílem projektu je řešení problematiky doplňujících investic do Střediska pro modelování výrobků z plastů, které je součástí vývojové infrastruktury Plastru. V předcházejících projektech (OP PI a OP PIK) byl vybudován kvalitní základ VaV infrastruktury, kterou je nyní potřeba doplnit tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost a úplnost  investic pro řešení stávajících i připravovaných projektů VaV. 

Celkově lze cíl definovat tak, že Plastr realizací dílčích kroků v rámci tohoto projektu dokončí vybavení vlastního vývojového střediska na takovou úroveň, která zajistí synergie s regionálními VaV centry a umožní využívat toto zázemí pro nové výzkumné projekty.

Plastr 2021 – ROZVOJ KLASTRU (výzva 01_20_333 Spolupráce – Klastry – VII. výzva – Rozvoj klastru, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023621)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_20_333 Spolupráce – Klastry – VII. výzva – Rozvoj klastru
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023621
Datum podání žádosti o podporu: 22.9.2020
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2021
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2022
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt řeší další rozvoj činností Plastru v následujících oblastech:
1. Lidé – vzdělávání, odborné akce (workshopy, semináře, konference aj.), zvyšování odbornosti zaměstnanců klastru a členské základny
2. Propagace Plastru – www stránky, publikace v odborných časopisech, povinná publicita 
3. Mezioborová spolupráce Plastru 
4. Společné využívání odborných databází a portálů
5. Společný nákup (energie, vybrané typy surovin, režijní materiály)
6. Činnost odborných skupin

Cíle:

 • Vybudování soudržné a komunikativní členské základny
 • Zvyšování konkurenceschopnosti členských firem klastru zapojených do subprojektů společného nákupu vedoucích ke snižování nákladů
 • Nabídka atraktivních vzdělávacích akcí (workshopy, semináře aj.) na aktuální témata  
 • Správa a údržba klastrového Střediska pro modelování výrobků z plastů
 • Podpora regionálního technického vzdělávání s cílem zvýšit zájem žáků ZŠ/SŠ o studium plastikářského oboru
 • Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi členy klastru a dalšími partnery prostřednictvím mezinárodní spolupráce, zejm.:
 • v rámci členství Plastru v organizaci EuPC (European Plastics Converters), jejímž posláním je, na evropské úrovni, zaštiťovat zájmy zpracovatelů plastů
 • aktivní spolupráce s nadnárodní platformou PlasticPortal, která provozuje internetový specializovaný katalog firem a výrobců v oblasti plastů, včetně trhu práce v daném sektoru


Inovační vouchery – Výzva IV

Studie posuzování životního cyklu LCA technologie balení potravin (LCA studie, výzva 01_18_215 Inovační vouchery – IV. výzva, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0017832)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_18_215 Inovační vouchery – IV. výzva
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0017832
Datum podání žádosti o podporu: 2.5.2019
Předpokládané datum zahájení: 1.7.2019
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2019
Předpokládaná doba trvání: 6 měsíců

Anotace: V rámci řešení projektu se jedná o vypracování studie posuzování životního cyklu LCA (Life Cycle Assesment) technologie balení potravin do jednorázových obalů z plastu a papíru a srovnání s dalšími obalovými materiály jako je sklo a Tetrapack. Řešitelský tým zpracuje pro výše uvedené způsoby balení potravin modely materiálových a energetických vstupů a výstupů ve specializovaném LCA software GaBi. Pro vypracování modelů budou použita data z praxe a aktuální databázové hodnoty LCA generických procesů. 

Cíle:

Cílem projektu je nastavit pro určitou skupinu často používaných jednorázových obalů nejvíce z PS a PP (jogurtové kelímky, chlazená strava apod.) metodiku výpočtu skutečného životního cyklu a uhlíkové stopy tak, aby bylo možno na srovnatelné bázi jednoduchým způsobem ověřit výhodnost použití tohoto obalu z různých typů materiálů - plast, sklo, hliník, Tetrapack.

Hodnocení kvality postkonzumních recyklátů (Forte-Q-post, výzva 01_18_215 Inovační vouchery – IV. výzva, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021862)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_18_215 Inovační vouchery – IV. výzva
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021862
Datum podání žádosti o podporu: 15.5.2020
Předpokládané datum zahájení: 1.9.2020
Předpokládané datum ukončení: 14.5.2021
Předpokládaná doba trvání: 8,5 měsíců

Anotace: Vypracování metodiky hodnocení složení materiálů metodou LIBS a uplatňování inovativních přístupů k hodnocení odpadů a obecně hodnocení kvality plastových recyklátů. 

Cíle:

Cílem projektu je otestovat na reálných podmínkách metodu LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) pro in-line hodnocení plastových opadů jednak z pohledu samotné polymerní báze, ale hlavně s cílem identifikovat takové materiálové kontaminanty (těžké kovy apod.), které omezují případné další použití plastových recyklátů v mnoha výrobcích z nich. Metoda bude založena na technologii LIBS a bude umožňovat okamžité a kontinuální stanovení předem určených kontaminačních prvků v polymeru. Součástí bude i aplikace pracující s předdefinovanou databází tak, aby bylo měření sice detailní, ale současně čitelné a určující pro provozy separace; jinými slovy provozní dělník musí okamžitě a jednoduše vidět, do které větve/linie dalšího zpracování může (resp. musí) být daný typ plastového odpadu uvolněn. Výhodou LIBS je hlavně její rychlost, jedno měření probíhá v podstatě v milisekundách a je tedy možno ve velmi krátkém čase provést i desítky měření a tím docílit statisticky spolehlivých výsledků.


Inovační vouchery COVID-19 – Výzva V

Homogenizaci surovin na přípravu prostředků pro antimikrobní ošetření (výzva 01_20_319 Inovační vouchery COVID-19 – V. výzva, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_319/0022334)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_20_319 Inovační vouchery COVID-19 – V. výzva
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_319/0022334
Datum podání žádosti o podporu: 17.6.2020
Předpokládané datum zahájení: 1.9.2020
Předpokládané datum ukončení: 31.5.2021
Předpokládaná doba trvání: 9 měsíců

Anotace: Vývoj prototypového řešení pro homogenizaci surovin na přípravu prostředků pro antimikrobní ošetření polymerních povrchů. 

Cíle:

Cílem projektu je vývoj prototypového řešení pro homogenizaci surovin na přípravu prostředků pro antimikrobní ošetření polymerních povrchů, včetně testování antimikrobní účinnosti prostředků poloprovozně připravených na prototypovém zařízení. Součástí je také vypracování marketingové studie a návrhu.


Inovační vouchery – Výzva VI

Hodnocení bio-rozložitelných obalů (výzva 01_20_358 Inovační vouchery – VI. výzva, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025469)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_20_358 Inovační vouchery – VI. výzva
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025469
Datum podání žádosti o podporu: 1.3.2021
Předpokládané datum zahájení: 1.4.2021
Předpokládané datum ukončení: 15.12.2021
Předpokládaná doba trvání: 8,5 měsíců

Anotace: Předmětem voucheru bude hodnocení bio-rozložitelných obalů na bázi kompozitu PLA-odpadní papír podle metodiky popsané v normě EN 13432 a optimalizace tohoto měření pro konkrétní bio-rozložitelné obalové materiály v podmínkách home-kompostování a industriál-kompostování.  

Cíle:

Metodika hodnocení kompostovatelnosti plastových výrobků (zejména obalů) LIBS je relativně novým fenoménem a umožňuje uplatnit inovovaný přístup k hodnocení přístupu k řešení obecně a zde se zaměřením na hodnocení vlivu složení na životní cyklus, dopadů na nežádoucí kontaminace půdy, vyhodnocení uhlíkové stopy atd.  Toto nelze prozatím běžně provádět v rámci činnosti výrobní firmy, protože podstatným nástrojem je chráněné a definované laboratorní prostředí se specifickými podmínkami, kterým disponuje v ČR právě jen dodavatel služby UTB-CPS. 

Hodnocení bio-rozložitelných obalů (výzva 01_20_358 Inovační vouchery – VI. výzva, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025469)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_20_358 Inovační vouchery - VI. výzva
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025469
Datum podání žádosti o podporu: 1.3.2021
Předpokládané datum zahájení: 1.4.2021
Předpokládané datum ukončení: 15.12.2021
Předpokládaná doba trvání: 8,5 měsíců

Anotace: Předmětem voucheru bude hodnocení bio-rozložitelných obalů na bázi kompozitu PLA-odpadní papír podle metodiky popsané v normě EN 13432 a optimalizace tohoto měření pro konkrétní bio-rozložitelné obalové materiály v podmínkách home-kompostování a industriál-kompostování.  

Cíle:

Metodika hodnocení kompostovatelnosti plastových výrobků (zejména obalů) LIBS je relativně novým fenoménem a umožňuje uplatnit inovovaný přístup k hodnocení přístupu k řešení obecně a zde se zaměřením na hodnocení vlivu složení na životní cyklus, dopadů na nežádoucí kontaminace půdy, vyhodnocení uhlíkové stopy atd.  Toto nelze prozatím běžně provádět v rámci činnosti výrobní firmy, protože podstatným nástrojem je chráněné a definované laboratorní prostředí se specifickými podmínkami, kterým disponuje v ČR právě jen dodavatel služby UTB-CPS.