Organizační struktura

Orgány spolku

  • Valná hromada
  • Ředitel
  • Kontrolní komise

Valná hromada

je nejvyšším orgánem spolku. Právo účasti na valné hromadě má každý člen spolku prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby. Působnost valné hromady je vymezena ve Stanovách spolku. Valná hromada se koná dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

Ředitel

je statutárním orgánem spolku, který řídí jeho činnost a jedná jeho jménem. Při své činnosti se řídí Stanovami a rozhodnutími a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami spolku.

Kontrolní komise

je kontrolním orgánem spolku, který dohlíží na jeho činnost. Členové kontrolní komise jsou voleni valnou hromadou. Kontrolní komise má 7 členů.