Mezinárodní networking

Cíl: Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe s dalšími partnery prostřednictvím mezinárodní spolupráce.

Plastr se počátkem roku 2014 stal členem organizace EuPC (European Plastics Converters), jejímž posláním je, na evropské úrovni, zaštiťovat zájmy zpracovatelů plastů. Aktivně také spolupracujeme s platformou PlasticPortal, která provozuje internetový specializovaný katalog firem a výrobců v oblasti plastů, včetně trhu práce v daném sektoru.

V rámci mezinárodního síťování jsme se také zapojili do projektů 7. rámcového programu Evropské unie (CLUSTERPLAST, CERADA), Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 (AUTOPLAST) a aktuálně řešíme projekt v rámci programu Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 (REGIOPLAST 2030).

Projekt REGIOPLAST 2030

Informace o projektu

Název projektu: Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva
Název programu: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, https://www.sk-cz.eu/sk/
Akronym: REGIOPLAST 2030
Datum zahájení: 1.2.2020
Datum ukončení: 31.7.2021
Celková výše rozpočtu projektu: 116 196,31 EUR
Výše podpory ze zdrojů EU na projekt: 98 766,85 EUR
Výše podpory pro Plastikářský klastr: 42 618,15 EUR
Číslo projektu: NFP 304010U970

Partneři projektu

 • Slovenský plastikársky klaster (vedoucí partner)
 • Plastikářský klastr (hlavní přeshraniční partner)
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora (partner)

Cíle a výsledky projektu

Základním cílem projektu je podnítit mladou generaci pro studium oborů v oblasti zpracování plastů a gumy, a tím vytvořit předpoklady pro udržení, práci a život mladých lidí v příhraničním území Zlínského (ZK) a Trenčianského (TSK) kraje. Plánované aktivity jsou zaměřeny na zvýšení atraktivity vzdělávání zejména inovativní praktickou odbornou přípravou pedagogů SŠ. Významnou částí projektu bude vytvoření společné strategie spolupráce se žáky základních škol ZK a TSK, pro jejich získání ke studiu těchto rychle se rozvíjejících oborů. 


Webové stránky projektuhttp://regioplast.6f.sk/

Diseminace výstupů projektuhttps://www.engineering.sk/archiv/20405-strojarstvo-strojirenstvi-6-2021-2
​​​​​​​

Projekt AUTOPLAST

V lednu 2009 se Plastikářský klastr zapojil do řešení projektu Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 s názvem AUTOPLAST – Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov.

Informace o projektu

Název projektu: Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov
Akronym: AUTOPLAST
Datum zahájení: 1.1.2009
Datum ukončení: 31.12.2011
Kód projektu: 22410420007

Partneři projektu

 • Mesto Trnava (vedoucí partner)
 • Plastikářský klastr
 • Automobilový klaster Západné Slovensko
 • Slovenská technická univerzita Bratislava Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na výměnu zkušeností a spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje materiálů a technologií prostřednictvím klastrů. Další klíčovou oblastí je zvýšení kvality odborného vzdělávání v problematice plastů na STU MTF v Trnavě, které bude zabezpečeno ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Specifickým cílem je potom vybudování a provozování školícího a výukového pracoviště při MTF v Trnavě, které bude zaměřené na nejnáročnější technologie zpracování plastů. Mezi doprovodné aktivity projektu se řadí odborné semináře a konference, setkání firem z obou regionů nebo např. spolupráce při organizačním zabezpečení soutěže o nejlepší projekt v oblasti plastů v studentů UTB ve Zlíně a MTF v Trnavě.
Projekt CLUSTERPLAST

V lednu 2009 se Plastikářský klastr zapojil do řešení projektu 7. rámcového programu Evropské Unie s názvem CLUSTERPLAST – Inter-Cluster Initiative to Target the Future Challenges for the European Polymer Converting Industry.

Oficiální domovská stránka projektu www.clusterplast.eu.

Informace o projektu

Název projektu: Inter-Cluster Initiative to Target the Future Challenges for the European Polymer Converting Industry
Akronym: CLUSTERPLAST
Datum zahájení: 1.1.2009
Datum ukončení: 30.6.2010
Grantová smlouva č.: 230019

Partneři projektu

Projektové konsorcium představují tzv. výzkumem řízené klastry, které jsou tvořeny zpracovatelskými firmami, vědecko-výzkumnými institucemi a orgány veřejné správy. V případě projektu CLUSTERPLAST se jedná o tři již fungující plastikářské klastry z Francie, Itálie a Rakouska, které budou iniciovat vznik tří nových znalostních plastikářských klastrů v České republice, Španělsku a Portugalsku.

 • Région Rhône-Alpes (koordinátor)
 • Plastipolis (Pôle de Compétitivité Plasturgie)
 • Proplast - consorzio per la promozione della cultura plastica
 • CLUSTERLAND GmbH
 • Centimfe (Technological Center for the Mouldmaking, Special Tooling and Plastic Industries)
 • CEFAMOL (Portuguese Association for the Mould Industry)
 • OPEN (Associaçao Oportunidades Específicas de Negócio)
 • IST (Instituto Superior Técnico Lisbon)
 • Municipality of Marinha Grande
 • Technologické inovační centrum
 • Plastikářský klastr
 • Instituto de la Mediana y Pequena Industria Valenciana-Generalitat Valenciana
 • University of Alicante
 • Asociación Valenciana de empresarios de Plástico
 • ALMA Consulting Group

Cíl projektu

Nosným tématem projektu je posílení pozice evropského plastikářského průmyslu, který musí čelit konkurenci jednak zemí s vysoce rozvinutými technologiemi, tak zemí s levnou pracovní silou. Cílem projektu je připravit strategii a společný akční plán, který bude zahrnovat sdílení vědecko-technologického zázemí, přenos znalostí a dobré praxe, mentoringové aktivity a publicitu. Bude speciálně zaměřen na šíření informací mezi malé a střední podniky, které jsou velmi důležitou součástí ekonomické reality a mají podstatný vliv na ekonomický rozvoj regionů.Projekt CERADA

V březnu 2009 se Plastikářský klastr zapojil do řešení projektu 7. rámcového programu Evropské Unie s názvem CERADA – Central European Research and Development Area.

Informace o projektu

Název projektu: Central European Research and Development Area
Akronym: CERADA
Datum zahájení: 1.3.2009
Datum ukončení: 30.4.2011
Grantová smlouva č.: 230017

Partneři projektu

Projektové konsorcium tvoří zástupci průmyslu, vědecko-výzkumných institucí a orgánů veřejné správy 4 regionů střední Evropy: Zlínského a Moravskoslezského (Česká republika), Žilinského (Slovenská republika) a Katowice (Polsko). Partnerem projektu je také britská konzultační společnost Pera Innovation.

 • Agentura pro regionální rozvoj (koordinátor)
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Moravskoslezský automobilový klastr
 • Technologické a inovační centrum
 • Univerzita Tomáše Bati
 • Plastikářský klastr
 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
 • Vědecko-technologický park Žilina
 • Žilinská univerzita v Žilině
 • CEIT, s.r.o.
 • PERA Innovation

Cíl projektu

Projekt je orientován na jeden z klíčových průmyslových sektorů všech zúčastněných regionů – sektor dopravy, zejména automobilový a letecký průmysl. Cílem projektu je vytvoření efektivní spolupráce a komunikace mezi sférou průmyslu, vědecko-výzkumnými institucemi a orgány veřejné správy. Mezi hlavní výstupy projektu patří příprava akčního plánu, vytvoření katalogů vědecko-výzkumných institucí, ve spolupráci s britským partnerem pak vyškolení týmů expertů pro oblast technologického transferu. Mezi doprovodné aktivity patří workshopy a odborné konference.