Mezinárodní networking

Cíl: Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe s dalšími partnery prostřednictvím mezinárodní spolupráce.

Plastr se počátkem roku 2014 stal členem organizace EuPC (European Plastics Converters), jejímž posláním je, na evropské úrovni, zaštiťovat zájmy zpracovatelů plastů. Aktivně také spolupracujeme s platformou PlasticPortal, která provozuje internetový specializovaný katalog firem a výrobců v oblasti plastů, včetně trhu práce v daném sektoru.

V rámci mezinárodního síťování jsme se také zapojili do projektů 7. rámcového programu Evropské unie (CLUSTERPLAST, CERADA) a Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 (AUTOPLAST).

Projekt AUTOPLAST

V lednu 2009 se Plastikářský klastr zapojil do řešení projektu Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 s názvem AUTOPLAST – Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov.

Informace o projektu

Název projektu: Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov
Akronym: AUTOPLAST
Datum zahájení: 1.1.2009
Datum ukončení: 31.12.2011
Kód projektu: 22410420007

Partneři projektu

 • Mesto Trnava (vedoucí partner)
 • Plastikářský klastr
 • Automobilový klaster Západné Slovensko
 • Slovenská technická univerzita Bratislava Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na výměnu zkušeností a spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje materiálů a technologií prostřednictvím klastrů. Další klíčovou oblastí je zvýšení kvality odborného vzdělávání v problematice plastů na STU MTF v Trnavě, které bude zabezpečeno ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Specifickým cílem je potom vybudování a provozování školícího a výukového pracoviště při MTF v Trnavě, které bude zaměřené na nejnáročnější technologie zpracování plastů. Mezi doprovodné aktivity projektu se řadí odborné semináře a konference, setkání firem z obou regionů nebo např. spolupráce při organizačním zabezpečení soutěže o nejlepší projekt v oblasti plastů v studentů UTB ve Zlíně a MTF v Trnavě.
Projekt CLUSTERPLAST

V lednu 2009 se Plastikářský klastr zapojil do řešení projektu 7. rámcového programu Evropské Unie s názvem CLUSTERPLAST – Inter-Cluster Initiative to Target the Future Challenges for the European Polymer Converting Industry.

Oficiální domovská stránka projektu www.clusterplast.eu.

Informace o projektu

Název projektu: Inter-Cluster Initiative to Target the Future Challenges for the European Polymer Converting Industry
Akronym: CLUSTERPLAST
Datum zahájení: 1.1.2009
Datum ukončení: 30.6.2010
Grantová smlouva č.: 230019

Partneři projektu

Projektové konsorcium představují tzv. výzkumem řízené klastry, které jsou tvořeny zpracovatelskými firmami, vědecko-výzkumnými institucemi a orgány veřejné správy. V případě projektu CLUSTERPLAST se jedná o tři již fungující plastikářské klastry z Francie, Itálie a Rakouska, které budou iniciovat vznik tří nových znalostních plastikářských klastrů v České republice, Španělsku a Portugalsku.

 • Région Rhône-Alpes (koordinátor)
 • Plastipolis (Pôle de Compétitivité Plasturgie)
 • Proplast - consorzio per la promozione della cultura plastica
 • CLUSTERLAND GmbH
 • Centimfe (Technological Center for the Mouldmaking, Special Tooling and Plastic Industries)
 • CEFAMOL (Portuguese Association for the Mould Industry)
 • OPEN (Associaçao Oportunidades Específicas de Negócio)
 • IST (Instituto Superior Técnico Lisbon)
 • Municipality of Marinha Grande
 • Technologické inovační centrum
 • Plastikářský klastr
 • Instituto de la Mediana y Pequena Industria Valenciana-Generalitat Valenciana
 • University of Alicante
 • Asociación Valenciana de empresarios de Plástico
 • ALMA Consulting Group

Cíl projektu

Nosným tématem projektu je posílení pozice evropského plastikářského průmyslu, který musí čelit konkurenci jednak zemí s vysoce rozvinutými technologiemi, tak zemí s levnou pracovní silou. Cílem projektu je připravit strategii a společný akční plán, který bude zahrnovat sdílení vědecko-technologického zázemí, přenos znalostí a dobré praxe, mentoringové aktivity a publicitu. Bude speciálně zaměřen na šíření informací mezi malé a střední podniky, které jsou velmi důležitou součástí ekonomické reality a mají podstatný vliv na ekonomický rozvoj regionů.Projekt CERADA

V březnu 2009 se Plastikářský klastr zapojil do řešení projektu 7. rámcového programu Evropské Unie s názvem CERADA – Central European Research and Development Area.

Informace o projektu

Název projektu: Central European Research and Development Area
Akronym: CERADA
Datum zahájení: 1.3.2009
Datum ukončení: 30.4.2011
Grantová smlouva č.: 230017

Partneři projektu

Projektové konsorcium tvoří zástupci průmyslu, vědecko-výzkumných institucí a orgánů veřejné správy 4 regionů střední Evropy: Zlínského a Moravskoslezského (Česká republika), Žilinského (Slovenská republika) a Katowice (Polsko). Partnerem projektu je také britská konzultační společnost Pera Innovation.

 • Agentura pro regionální rozvoj (koordinátor)
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Moravskoslezský automobilový klastr
 • Technologické a inovační centrum
 • Univerzita Tomáše Bati
 • Plastikářský klastr
 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
 • Vědecko-technologický park Žilina
 • Žilinská univerzita v Žilině
 • CEIT, s.r.o.
 • PERA Innovation

Cíl projektu

Projekt je orientován na jeden z klíčových průmyslových sektorů všech zúčastněných regionů – sektor dopravy, zejména automobilový a letecký průmysl. Cílem projektu je vytvoření efektivní spolupráce a komunikace mezi sférou průmyslu, vědecko-výzkumnými institucemi a orgány veřejné správy. Mezi hlavní výstupy projektu patří příprava akčního plánu, vytvoření katalogů vědecko-výzkumných institucí, ve spolupráci s britským partnerem pak vyškolení týmů expertů pro oblast technologického transferu. Mezi doprovodné aktivity patří workshopy a odborné konference.