Projekty OP PIK 2014-2020

Činnost klastru je průběžně finančně podpořena EU díky realizovaným projektům:

Spolupráce - Klastry - Výzva I.

Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny (CORNET SmartNFR, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161
Datum podání předběžné žádosti: 24.9.2015
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2016
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2017
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt je zaměřen na vývoj pokročilých odolných povrchových vrstev a senzorických tenkých systémů na povrchu extruzních a vstřikovacích nástrojů. Díky těmto tenkým a odolným vrstvám bude docíleno zvýšených chemických a mechanických odolností nástrojů používaných v rámci zpracování polymerních směsí s vysokým obsahem plniv na bázi přírodních vláken. Současně bude proces optimalizován díky přímému měření distribuce tlaků a teplot při zpracování.

Cíle: Cílem projektu je vývoj, ověření a poloprovozní aplikace nových systémů vysoce odolných vrstev na površích inkriminovaných funkčních částí zpracovatelských zařízení. Výsledným efektem je ověřené a kvantifikované prodloužení životností nástrojů a tedy i zlepšení ekonomiky výroby. Současně bude v rámci projektu vyvinuta nano-senzorická vrstva opět na površích nástrojů, která umožní průběžné snímání a evidenci podmínek v dlouhodobých zpracovatelských procesech.

Rozvoj „Střediska pro modelování výrobků z plastů“ (Plastr 2015 - infrastruktura, výzva 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená infrastruktura, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0001226)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená infrastruktura
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0001226
Datum podání předběžné žádosti: 24.9.2015
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2016
Předpokládané datum ukončení: 30.11.2017
Předpokládaná doba trvání: 23 měsíců

Anotace: Rozvoj klastrové infrastruktury, která je v současné době soustředěná ve "Středisku pro modelování výrobků z plastu" tvoří 2 investičními záměry:
I. Počítačový tomograf - unikátní zařízení, pracující na bázi rentgenového záření, které umožňuje nedestruktivní strukturní analýzu a defektoskopii plastových produktů ve 3D výstupech s rozlišením v nano-rozměrech
II. Simulace procesů - zařízení umožní modelování technologických procesů při zpracování plastů i modelování zpracovatelských nástrojů

Cíle: Cílem projektu je doplnění vývojové infrastruktury žadatele vyplývající z:

 • nutnosti využití počítačové tomografie (CT) v nano-rozměrech při řešení VaV projektů žadatele
 • nezbytnosti simulace zpracovatelských plastikářských technologií (volného tváření plastů, vstřikování plastů, extruze plastů) pro optimalizace technologií i konstrukci zpracovatelských nástrojů

Celkově lze cíl definovat tak, že žadatel realizací dílčích kroků v rámci tohoto projektu dokončí vybavení vlastní VaV infrastruktury na takovou úroveň, která zajistí synergie s regionálními VaV centry a umožní využívat toto zázemí pro nové výzkumné projekty.

Výzkum a vývoj pro plastikářskou výrobu (Plastr 2015 - VaV, výzva 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002305)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_15_007 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Kolektivní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002305
Datum podání předběžné žádosti: 24.9.2015
Předpokládané datum zahájení: 1.9.2015
Předpokládané datum ukončení: 31.8.2017
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt výzkumu a vývoje je tvořen 3 dílčími subprojekty:

 1. Testování nových polymerů, aditiv a druhotných surovin
 2. Design, 3D modelování a scanování plastových výrobků
 3. Efektivní zpracování interních technologických odpadů a vývoj technologií umožňujících zpracování dosud nevyužitelných technologických odpadů

Cíle:

 1. Zvýšení konkurenceschopnosti členských firem Plastru.
 2. Zvýšení flexibility členů Plastru (především MSP) při vývoji nových plastových výrobků
 3. Zvýšení objemu zpracovaných interních technologických odpadů
 4. Vyvoj technologie pro zpracování heterogenních technologických odpadů
 5. Mezioborové využívání externích průmyslových či neprůmyslových odpadů, jako druhotných surovin pro zpracování ve členských firmách Plastru

Plastr 2015 – rozvoj klastru (Plastr 2015 - rozvoj, výzva 01_15_012 Spolupráce – Klastry – I. výzva – Rozvoj klastru, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0001230)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_15_012 Spolupráce – Klastry – I. výzva – Rozvoj klastru
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0001230
Datum podání předběžné žádosti: 27. 10. 2015
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2015
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2017
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Anotace: Projekt řeší další rozvoj činností Plastru v následujících oblastech:

 1. Lidé - práce se studenty S0Š a VŠ, stáže, vzdělávání zaměstnanců Plastru, vzdělávání specialistů členských firem, odborné konference
 2. Propagace Plastru – www stránky, publikace v odborných časopisech, povinná publicita
 3. Mezioborová spolupráce Plastru
 4. Společné využívání odborných databází a portálů
 5. Společný nákup (energie, vybrané typy surovin, režijní materiály)
 6. Činnost odborných skupin
 7. Benchmarking

Cíle: Zvýšení aktivní účasti členských firem na jednotlivých subprojektech realizovaných Plastrem

Spolupráce - Klastry - Výzva III.

Plastr 2017 - INTERNACIONALIZACE (výzva 01_16_081 Spolupráce – Klastry – III. Výzva – Internacionalizace, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_081/0008704)

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: 01_16_081 Spolupráce – Klastry – III. Výzva – Internacionalizace
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_081/0008704
Datum podání předběžné žádosti: 17.1.2017
Předpokládané datum zahájení: 1.1.2018
Předpokládané datum ukončení: 31.3.2019
Předpokládaná doba trvání: 15 měsíců

Anotace: Projekt je zaměřen na plnění internacionalizační strategie „Internacionalizace aktivit Plastru v období 2017-2020". Z akčního plánu  strategie vyplývají tyto nosné aktivity:

 • intenzifikace spolupráce se Slovenským plastikářským klastrem
 • mezinárodní obchod (suroviny, energie)
 • spolupráce při přípravě mezinárodních projektů MSP - Horizon 2020, CORNET
 • činnost v komisích (recyklace, stavebnictví) evropské asociace zpracovatelů plastů EuPC
 • benchmarking evropských plastikářských klastrů

Cíle:

1. Splnění akčního plánu strategie „Internacionalizace aktivit Plastru v období 2017-2020“
2. Networking klastrů zpracovatelů plastů
3. Zvýšení úspěšnosti v získávání dotací z mezinárodních výzev