Organizační struktura

Orgány sdružení

  • Valná hromada
  • Ředitel
  • Kontrolní komise

Valná hromada

je nejvyšším orgánem sdružení. Právo účasti na valné hromadě má každý člen sdružení prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby. Působnost valné hromady je vymezena ve stanovách. Valná hromada se koná dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

Ředitel

je statutárním orgánem sdružení, jenž řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem. Při své činnosti se řídí stanovami a rozhodnutími a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami sdružení.

Kontrolní komise

je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na činnost sdružení. Členové kontrolní komise jsou jmenováni valnou hromadou. Kontrolní komise má 7 členů.

Členové kontrolní komise:

Ing. Ivo Benda ml. (Greiner Packaging Slušovice s.r.o.)
Ing. Josef Doleček (Parzlich s.r.o.)
Ing. Tomáš Dudák (SPUR a.s.)
Ing. Otto Jelínek (JELÍNEK-TRADING spol. s r.o.)
Ing. Antonín Kadlček (KASKO spol. s r.o.)
František Vaculčík (FORM s.r.o.)
Ing. Stanislav Zbranek (PLASTIKA a.s.)